Wytyczne dla autorów

Aktualnie przyjmujemy artykuły do numerów, które będą publikowane w roku 2024.
-do 28.02.2024 – tematyka otwarta 
-do 30.05.2024 – numer tematyczny: edukacja inkluzyjna 
-do 30.09.2024 – numer tematyczny: studia nad niepełnosprawnością 
-do 30.11.2024 – tematyka otwarta  


 1. Przyjmujemy artykuły w języku polskim oraz w języku angielskim.
 2. Prosimy o nadsyłanie artykułów dotychczas niepublikowanych.
 3. Przyjmujemy artykuły:
  1. Badawcze – o strukturze: desk research; metodologia; wyniki badań; wnioski; implikacje;
  2. Przeglądowe / teoretyczne – o strukturze: wprowadzenie w tematykę; dotychczasowe wyniki badań / stan wiedzy teoretycznej; interpretacja; dyskusja / kwestie sporne; wnioski; implikacje;
  3. metodyczne – opis działań pedagogicznych oraz ich ugruntowanie w dyscyplinie pedagogiki specjalnej;
  4. recenzje i polemiki;
  5. z badań studenckich.
 4. Artykuł powinien zawierać:
  1. Tytuł artykułu w języku polskim;
  2. Tytuł artykułu w języku angielskim;
  3. Abstrakt w języku polskim (200 słów);
  4. Abstrakt w języku angielskim;
  5. Słowa kluczowe w języku polskim;
  6. Słowa kluczowe w języku angielskim;
  7. Treść artykułu;
  8. Bibliografię.
 5. Składając artykuł autor zobowiązany jest do wysłania 3 plików:
  1. Artykułu z danymi autora (imię, nazwisko, afiliacja, nr ORCID);
  2. Artykułu bez danych autora;
  3. Skanu wypełnionego i podpisanego formularza dla autorów.
 6. Przed zgłoszeniem artykułu prosimy o upewnienie się, czy spełnia on niżej wskazane wymogi techniczno – edytorskie – jest to warunek, by artykuł został przesłany do redaktora naukowego tomu i recenzentów.
 7. W przypadku artykułów badawczych redakcja zastrzega sobie prawo do poproszenia o numer zgody na badania komisji ds. etyki badań naukowych.
 8. Każdy artykuł podlega dwóm recenzjom.
 9. Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość.
 10. W roku 2023 czasopismo nie pobiera opłat za publikacje tekstu. Opłaty będą pobierane od roku 2024.
 11. Artykuł w dwóch wersjach oraz formularz dla autorów prosimy przesyłać na adres: niepelnosprawnosc@ug.edu.pl lub do Sekretarz Czasopisma joanna.belzyt@ug.edu.pl

WYMOGI TECHNICZNO-EDYTORSKIE:

 1. Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych word (doc, docx)
 2. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki (jpg, png)
 3. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:
  1. Tekst główny pisany czcionką Times New Roman 12 pkt., wyjustowany, interlinia 1,5;
  2. Tytuł pisany czcionką Times New Roman 14 pkt., pogrubienie, wersaliki, tekst wyśrodkowany, interlinia 1,5;
  3. Śródtytuły pisane czcionką Times New Roman 12 pkt., pogrubienie, tekst wyśrodkowany, interlinia 1,5;
  4. Marginesy: 2,5 cm (góra, dół, lewy, prawy);
  5. Akapity wcięte;
  6. Strony powinny być ponumerowane (numeracja umieszczona na dole strony);
  7. Opcja dzielenia wyrazów powinna być wyłączona;
  8. Tekst nie powinien zwierać twardych spacji oraz ręcznych podziałów wiersza;
  9. Cytaty prosimy zapisać kursywą w cudzysłowie.
 4. Na pierwszej stronie prosimy zamieścić streszczenie (do 200 słów) i tytuł w języku polskim i angielskim oraz słowa kluczowe (4-7) w języku polskim i angielskim.
  Przypisy oraz bibliografię prosimy opracować w stylu APA 7 – wzór opracowania przypisów i bibliografii APA7
 5. Przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, prosimy umieszczać w przypisach dolnych i numerować kolejno.
 6. Zdjęcia znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na ich publikację w czasopiśmie.
 7. Wszystkie publikacje, które są przywołane w tekście prosimy ująć w bibliografii na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej, wykonanej wg APA 7.
 8. Nadesłany tekst powinien objętościowo zawierać 30 000 – 45 000 znaków (ok.15 stron).

PROCEDURA RECENZOWANIA

 1. Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
 2. Redakcja „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, które są pracami oryginalnymi, które nie naruszają praw osób trzecich. Artykuły zgłoszone do „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym.
 3. Autorzy podpisują formularz dla autora dotyczący tych kwestii, które należy podpisać i przesłać skanem wraz z Artykułem (plik do pobrania). Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom „ghostwriting” i „guest authorship”, w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.), a w przypadku artykułów badawczych informacja dotycząca zasad etycznych prowadzonych badań.
 4. Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez Redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.
 5. Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo.
 6. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.
 7. Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań – jakość metodologiczną projektu.
 8. Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania:
  1. zgodność z profilem pisma;
  2. zgodność z wiedzą naukową;
  3. jasność wykładu;
  4. oryginalność;
  5. wartość badawcza.
 9. Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów.
 10. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”.

To top