Przygotowując wspólnie z Państwem, jako Autorami, każdy numer ogólnopolskiego czasopisma „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, stawiamy siebie za cel aktualizację problematyki z zakresu pedagogiki specjalnej. Jest to możliwe, między innymi, dzięki Państwa zaangażowaniu w prowadzenie badań i przygotowywanie artykułów wykraczających poza ramy naszej dyscypliny.

Współczesny świat, a wraz z nim obszary związane z szeroko pojętą niepełnosprawnością, podlegają nieustannym zmianom, na które badacze są otwarci (o czym świadczą artykuły nadsyłane przez Autorów do naszej Redakcji) i gotowi do podjęcia ich eksploracji, analizy i opisu.
Artykuły, z którymi mogą się Państwo zapoznać podczas lektury czasopisma „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej”, wskazują że pedagodzy specjalni podejmują wyzwania współczesności, dostrzegając, reagując i opisując zmiany zachodzące w obszarze wsparcia, prawa, edukacji, rehabilitacji, terapii, zarówno obszarze jednostkowym, rodzinnym, jak i społecznym.

Na łamach naszego Czasopisma prezentujemy rozwiązania praktyczne, badania empiryczne oraz teorię, które pozwalają spojrzeć interdyscyplinarnie na niepełnosprawność.
Przygotowując każdy z tomów czasopisma mamy nadzieję, że zawarte w nich artykuły posłużą za  źródło aktualnej wiedzy dla specjalistów, praktyków i teoretyków zakresu pedagogiki specjalnej, a także dziedzin pokrewnych.
Zapraszamy do nadsyłania artykułów badawczych, teoretycznych (przeglądowych), metodycznych, a także recenzji i polemik. Jesteśmy otwarci również na głosy młodych pedagogów specjalnych, których zachęcamy do dzielenia się doniesieniami z projektów i badań w ramach działu „z badań studenckich”.

Zachęcając Państwa do lektury kolejnych, jak i archiwalnych tomów czasopisma „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” liczymy, że zainspirują Państwa do podjęcia własnych poszukiwań teoretycznych i empirycznych oraz podejmowania polemik i dyskusji. Zapraszamy do dzielenia się nimi na łamach naszego Czasopisma.

Aktualnie przyjmujemy artykuły do numerów, które będą publikowane w roku 2024.
-do 28.02.2024 – tematyka otwarta 
-do 30.05.2024 – numer tematyczny: edukacja inkluzyjna 
-do 30.09.2024 – numer tematyczny: studia nad niepełnosprawnością 
-do 30.11.2024 – tematyka otwarta  
Informacje dotyczące naszych wymogów oraz procedur wydawniczych znajdują się w zakładce wytyczne dla autorów. 

Wszystkie artykuły w czasopiśmie są tekstami recenzowanymi.

Obecna ocena parametryczna czasopisma wynosi 40 punktów (komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 roku w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych).

Od roku 2017 Czasopismo „Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej” wydawane jest wyłącznie w formie elektronicznej.

Dotychczas wydane tomy Czasopisma dostępne są w zakładce „Archiwum„.

Redakcja

To top