University of Gdansk
                
Strona Główna Rada Naukowa Redakcja Archiwum Informacje dla autorów Kontakt i prenumerata
 
 
Picture

Informacje dla autorów


WYMOGI REDAKCYJNE

Prosimy o nadsyłanie artykułów dotychczas niepublikowanych, jednak dopuszczamy również możliwość druku wartościowych fragmentów tekstów publikowanych w pracach zbiorowych, po uzyskaniu zgody właściciela praw autorskich.
Prosimy, aby artykuły nie przekraczały 15 stron tekstu.
Do tekstu należy dołączyć tytuł w j. angielskim, streszczenie w j. angielskim, słów kluczowych w j. polskim i j. angielskim.

Redakcja zastrzega możliwość dokonywania wyboru tekstów oraz skrótów i zmian, po uzgodnieniu z autorem.

Przyjmujemy artykuły wyłącznie w formatach tekstowych. Wykresy, tabele, zdjęcia i ryciny należy zamieścić w tekście oraz przysyłać jako osobne pliki. W pracach należy uwzględnić następujące wskazania edytorskie:
- tekst - czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5; marginesy standardowe.
- na pierwszej stronie prosimy zamieścić streszczenie (do 200 słów) i tytuł w języku angielskim oraz słowa kluczowe (4-7) w języku polskim i angielskim.
- przypisy bibliograficzne prosimy zawrzeć w tekście artykułu (styl amerykański) - wpisując nazwisko autora i rok wydania oraz strony cytowanej publikacji po dwukropku, ujętych w nawias, np.: (Kowalski 2006: 32).
- cytując dwie publikacje tego samego autora, które zostały wydane w tym samym roku, prosimy o zapis: (Kowalski 2006a; Kowalski 2006b).
- cytując prace dwóch autorów prosimy o umieszczanie nazwisk obu oddzielone przecinkiem, np.: (Nowak, Kowalski 2007). Jeżeli autorów jest trzech lub więcej, prosimy podać pierwsze nazwisko i dodać "i in.", np. (Mills i in. 2006).
- przypisy odautorskie, zawierające komentarze i uzupełnienia do tekstu, prosimy umieszczać w przypisach dolnych i numerować kolejno.
- zdjęcia znajdujące się w tekście powinny zawierać numerację oraz źródło. Dodatkowo prosimy o dołączenie zgody na ich publikację w czasopiśmie.
- wszystkie publikacje, które są przywołane w tekście prosimy ująć w bibliografii na końcu artykułu w kolejności alfabetycznej z miejscem i rokiem wydania - nazwisko, inicjał imienia, rok wydania w nawiasie półokrągłym, tytuł pracy, miejsce wydania, wydawnictwo
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania niewielkich zmian i skrótów w artykułach, niemających wpływu na ich merytoryczną zawartość. Autorzy nie otrzymują gratyfikacji za publikację tekstów na łamach "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej".
Każdy artykuł podlega dwóm recenzjom.

PROCEDURA RECENZOWANIA
Procedura recenzowania przyjęta w kwartalniku "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obowiązuje zasada double-blind review process.
Redakcja "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" przyjmuje do publikacji dostarczone przez Autorów artykuły, które są pracami oryginalnymi, które nie naruszają praw osób trzecich. Artykuły zgłoszone do "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej" nie mogą podlegać w tym samym czasie żadnym innym procedurom wydawniczym. Autorzy podpisują oświadczenie dotyczące tych kwestii, które należy podpisać i przesłać skanem wraz z Artykułem (plik do pobrania). Ponadto, w celu przeciwdziałania praktykom "ghostwriting" i "guest authorship", w oświadczeniu znajduje się deklaracja dotycząca wkładu każdego z autorów w powstawanie publikacji (z podaniem afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji, kto jest autorem koncepcji, założeń, metod itp.).
Każdy z nadsyłanych artykułów jest poddawany ocenie formalnej przez redakcję, która, decydując wstępnie o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu, bierze pod uwagę zbieżność tematyki z ogólnym profilem pisma i zgodność z podstawowymi standardami artykułu naukowego. Następnie tekst zostaje poddany anonimowej recenzji przez dwóch niezależnych recenzentów.
Recenzenci nie są członkami redakcji i nie są zatrudnieni w jednostce wydającej czasopismo. Nadesłane prace nie będą wysyłane do recenzentów z tej samej instytucji, w której jest afiliowany Autor oraz do osób mogących pozostawać z Autorem w konflikcie interesów. Teksty recenzowane są poufnie i anonimowo.
Recenzenci biorą pod uwagę zawartość merytoryczną artykułu, nowatorstwo problematyki, nośność treści i konkluzji dla teorii i praktyki pedagogicznej, w przypadku relacji z badań - jakość metodologiczną projektu. W przypadku badań ilościowych jakość analiz statystycznych jest oceniania przez redaktora statystycznego.
Pisemna recenzja zawiera uzasadnienie oceny i sugestie poprawek oraz jednoznaczny wniosek recenzenta dotyczący warunków dopuszczenia artykułu naukowego do publikacji lub jego odrzucenia. Kryteria kwalifikowania:
a) zgodność z profilem pisma;
b) zgodność z wiedzą naukową;
c) jasność wykładu;
d) oryginalność;
e) wartość badawcza.
Autor jest informowany o wyniku procedury recenzowania, ma możliwość prowadzenia korespondencji z redakcją w sprawie ewentualnych uwag recenzentów. Ostateczną decyzję o druku podejmuje Redaktor Naczelny "Niepełnosprawność. Dyskursy Pedagogiki Specjalnej".

Artykuły wraz z podpisanym oświadczeniem prosimy przesyłać na adres Sekretarza Redakcji - pedjb@ug.edu.pl lub pedjb@ug.edu.pl


Strona Główna |  Rada Naukowa |  Redakcja |  Archiwum |  Informacje dla autorów |  Kontakt i prenumerata